AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức tiền công nào không phải là cơ bản?

  • A. Tiền công tính theo thời gian
  • B. Tiền công tính theo sản phẩm
  • C. Tiền công danh nghĩa
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>