YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các công thức tính giá cả dưới đây, công thức nào đúng?

  • A. Giá cả hàng hoá = c + v + m
  • B. Giá cả thị trường = c + v + p
  • C. Giá cả sản xuất  = c + v + p
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA