• Câu hỏi:

  Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả?

  • A. FDI.
  • B. ODA
  • C. Cả FDI và ODA
  • D. Vốn liên doanh của nước ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC