YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng trong các nhận xét dưới đây:

  • A. Phạm trù tư bản bất biến rộng hơn phạm trù tư bản cố định
  • B. Phạm trù tư bản khả biến hẹp hơn phạm trù tư bản lưu động.
  • C. Tư bản cố định không thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất. 
  • D. Cả a, b, c đều đúng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA