YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Muốn tăng khối lượng giá trị thặng dư, nhà tư bản có thể sử dụng nhiều cách. Chọn các ý đúng dưới đây: 

  • A. Kéo dài thời gian lao động trong ngày khi thời gian lao động cần thiết không đổi 
  • B. Tăng cường độ lao động khi ngày lao động không đổi
  • C. Giảm giá trị sức lao động khi ngày lao động không đổi
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA