AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng về tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động:

  • A. Tư bản bất biến không thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất.
  • B. Tư bản cố định là một bộ phận của tư bản bất biến
  • C. Tư bản khả biến là một bộ phận của tư bản lưu động.
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>