YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chi phí thực tế của xã hội để sản xuất hàng hoá là:  

  • A. Chi phí lao động sống và lao động quá khứ
  • B. Chi phí tư bản bất biến và tư bản khả biến
  • C. Chi phí sức lao động của toàn xã hội 
  • D. Chi phí về tiền vốn, máy móc, nguyên liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA