YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đâu là nguồn gốc của tích luỹ tư bản?

  • A. Tài sản kế thừa.
  • B. Lợi nhuận
  • C. Của cải tiết kiệm của nhà tư bản
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA