• Câu hỏi:

  Chi phí TBCN là:

  • A. Tổng số tiền nhà tư bản ứng ra
  • B. Số tiền nhà tư bản mua máy móc, nguyên vật liệu
  • C. Chi phí về TLSX và sức lao động
  • D. Chi phí tư bản (c) và (v)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC