YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việc mua bán sức lao động và mua bán nô lệ khác nhau ở đặc điểm nào?

  • A. Bán nô lệ là bán con người, còn bán sức lao động là bán khả năng lao động của con người
  • B. Bán sức lao động thì người lao động là người bán, còn bán nô lệ thì nô lệ bị người khác bán
  • C. Bán sức lao động và bán nô lệ là không có gì khác nhau
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA