YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc các nhân tố nào?

  • A. Khối lượng giá trị thặng dư
  • B. Tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành 2 phần là thu nhập và tích luỹ. 
  • C. Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giá trị thặng dư
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA