• Câu hỏi:

  Tiêu chí nào là cơ bản để xác định chính xác tiền công?

  • A. Số lượng tiền công
  • B. Tiền công tháng
  • C. Tiền công ngày
  • D. Tiền công giờ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC