• Câu hỏi:

  Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB; Quy luật này có vai trò thế nào? Chọn ý đúng dưới đây:

  • A. Quy định sự vận động của CNTB
  • B. Động lực phát triển của CNTB
  • C. Là nguyên nhân của các mâu thuẫn cơ bản của CNTB
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC