YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thời gian chu chuyển của tư bản gồm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Thời gian sản xuất không gồm ?

  • A. Thời gian lao động
  • B. Thời gian tiêu thụ hàng hoá
  • C. Thời gian dự trữ sản xuất 
  • D. Thời gian gián đoạn lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA