YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tỷ suất lợi nhuận phản ánh:

  • A. Trình độ bóc lột của tư bản
  • B. Nghệ thuật quản lý của tư bản 
  • C. Hiệu quả của tư bản đầu tư
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA