ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của nhà nước đối với khủng hoảng kinh tế

  • A. Sự can thiệp của nhà nước tư bản vào kinh tế có thể chống được khủng hoảng kinh tế. 
  • B. Sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế không chống được khủng hoảng kinh tế
  • C. Sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế có thể hạn chế tác động phá hoại của khủng hoảng kinh tế
  • D. Cả a + c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE