YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích tụ tư bản không có nguồn trực tiếp từ:

  • A. Giá trị thặng dư
  • B. Lợi nhuận
  • C. Các tư bản cá biệt
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA