AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư bản cố định có vai trò gì? 

  • A. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư
  • B. Là điều kiện để giảm giá trị hàng hoá
  • C. Là điều kiện để tăng năng suất lao động
  • D. Cả  b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>