YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu nhà tư bản trả công theo đúng giá trị sức lao động thì có còn bóc lột giá trị thặng dư không?

  • A. Không
  • B.
  • C. Bị lỗ vốn
  • D. Hoà vốn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA