YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tỷ suất giá trị thặng dư (m') phản ánh điều gì? Chọn ý đúng:

  • A. Trình độ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê
  • B. Hiệu quả của tư bản
  • C. Chỉ cho nhà tư bản biết nơi đầu tư có lợi
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA