• Câu hỏi:

  Dựa vào căn cứ nào để chia tư bản ra thành tư bản cố định và tư bản lưu động. 

  • A. Tốc độ chu chuyển chung của tư bản
  • B. Phương thức chuyển giá trị của các bộ phận tư bản sang sản phẩm
  • C. Vai trò các bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư 
  • D. Sự thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC