YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi xem xét phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, những ý nào dưới đây không đúng?

  • A. Giá trị sức lao động không đổi 
  • B. Thời gian lao động cần thiết thay đổi
  • C. Ngày lao động thay đổi
  • D. Thời gian lao động thặng dư thay đổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA