YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao các nhà tư bản thực hiện tích luỹ tư bản?

  • A. Theo đuổi giá trị thặng dư
  • B. Do quy luật giá trị thặng dư chi phối
  • C. Do quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh chi phối
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA