AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có mấy giai đoạn?

  • A. Hai giai đoạn
  • B. Ba giai đoạn
  • C. Bốn giai đoạn
  • D. Năm giai đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>