• Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng về tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư

  • A. p' < m' 
  • B. m' nói lên thực chất mức độ bóc lột
  • C. p' chỉ ra nơi đầu tư có lợi cho nhà tư bản
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC