• Câu hỏi:

  Cơ sở chung của giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là:

  • A. Tăng NSLĐ
  • B. Tăng NSLĐ xã hội
  • C. Tăng NSLĐ cá biệt
  • D. Giảm giá trị sức lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC