YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến là để biết:

  • A. Đặc điểm chuyển giá trị của từng loại tư bản vào sản phẩm. 
  • B. Vai trò của lao động quá khứ và lao động sống trong việc tạo ra giá trị sử dụng
  • C. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA