YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý không đúng về lợi nhuận và giá trị thặng dư.

  • A. Bản chất của lợi nhuận là giá trị thặng dư
  • B. Lợi nhuận và giá trị thặng dư luôn luôn bằng nhau
  • C. Giá trị thặng dư được hình thành từ sản xuất còn lợi nhuận hình 
   thành trên thị trường
  • D. Cả a và c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA