Sinh Học 12 Chương 1: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

 • Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

  Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
  Trong bài học này, các em sẽ được biết các bằng chứng tiến hóa như: bằng chứng giải phẩu, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lí sinh vật học, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Hiểu được thế giới sống rất đa dạng nhưng có chung nguồn gốc, quá trình tiến hóa đa hình thành nên các đặc điểm khác nhau ở mỗi loài.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

  Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
  Trong bài học này, các em sẽ được biết các học thuyết như: học thuyết tiến hóa Lamack về quan điểm, nguyên nhân, kết quả, khuyết điểm, học thuyết Đacuyn về quan điểm, nguyên nhân, kết quả, ưu điểm, khuyết điểm.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

  Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
  Trong bài học này, các em sẽ được biết học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại có những nội dung như: tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn, nguồn biến dị di truyền của quần thể, đột biến, di – nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. Thấy được mối quan hệ nhân quả thông qua hoạt động tìm hiểu các nhân tố tiến hóa

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

  Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: khái niệm đặc điểm thích nghi, cơ sở di truyền của quá trình hình thành quần thể thích nghi, thí nghiệm chứng minh vai trò của CLTN trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Loài

  Bài 28: Loài
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: khái niệm loài sinh học, hạn chế, cách li trước hợp tử, cách li sau hợp tử. Thấy được vấn đề loài xuất hiện và tiến hóa như thế nào và chỉ dưới ánh sáng sinh học hiện đại mới được quan niệm và giải quyết đúng đắn

  5 trắc nghiệm 51 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Quá trình hình thành loài

  Bài 29: Quá trình hình thành loài
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái, hình thành loài nhờ cơ chế tự đa bội,  hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa. Củng cố niềm say mê tìm hiểu thiên nhiên lí thú

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái, hình thành loài nhờ cơ chế tự đa bội, hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Tiến hóa lớn

  Bài 31: Tiến hóa lớn
   Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: tiến hóa lớn, tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống, một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hóa.

  5 trắc nghiệm 26 hỏi đáp

  Xem chi tiết