• Câu hỏi:

    Địa tô tư bản phản ánh mối quan hệ nào?

    Lời giải tham khảo:

    Địa tô TBCN phản ánh mối quan hệ giữa ba giai cấp : địa chủ, các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp và công nhân nông nghiệp làm thuê, trong đó địa chủ gián tiếp bóc lột công nhân nông nghiệp thông qua nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp.

 

 

CÂU HỎI KHÁC