YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa B là 6 giờ, thời gian sản xuất hàng hóa A là 3 giờ. Hỏi A và B sẽ trao đổi trên thị trường theo tỷ lệ nào?

    Lời giải tham khảo:

    1 hàng hóa B trao đổi 2 hàng hóa A

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA