• Câu hỏi:

    Xí nghiệp sản xuất 20 sản phẩm/ngày, giá trị mỗi sản phẩm là 40 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi năng suất lao động tăng hai lần?

    Lời giải tham khảo:

    Khi NSLĐ tăng 2 lần thì tổng giá trị sản phẩm không đổi và bằng 20 x 40 USD = 800 USD

 

 

CÂU HỎI KHÁC