• Câu hỏi:

    Công thức lưu thông hàng hóa giản đơn là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Công thức lưu thông hàng hóa giản đơn: H – T – H

 

 

CÂU HỎI KHÁC