RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Tăng cường độ lao động nghĩa là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Là tăng sự hao phí lao động trong 1 thời gian lao động nhất định.

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>