YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tư bản bất biến là bộ phận tư bản nào?

    Lời giải tham khảo:

    Bộ phận tư bản biến thành tư liệu sản xuất mà giá trị được bảo toàn và chuyển vào sản phẩm, tức là không thay đổi đại lượng giá trị của nó, được C.Mác gọi là tư bản bất biến, và ký hiệu là C.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA