YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Điền vào chỗ trống: Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa phải là ……………, không ngừng nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân.

    Lời giải tham khảo:

    Điền vào chỗ trống: ….phát triển kinh tế…

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA