• Câu hỏi:

    Biết thời gian lao động tất yếu của một xí nghiệp là 4 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 150%. Hỏi thời gian 1 ngày lao động của xí nghiệp?

    Lời giải tham khảo:

    Tỷ suất GTTD:

    m’ = t’/t x 100% = 150%  ⇒  t’ = 1,5 x t = 1,5 x 4h = 6h

    Thời gian lao động trong ngày: t + t’ = 4h + 6h = 10h

 

 

CÂU HỎI KHÁC