YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết thời gian lao động tất yếu của một xí nghiệp là 4 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 150%. Hỏi thời gian 1 ngày lao động của xí nghiệp?

  Lời giải tham khảo:

  Tỷ suất GTTD:

  m’ = t’/t x 100% = 150%  ⇒  t’ = 1,5 x t = 1,5 x 4h = 6h

  Thời gian lao động trong ngày: t + t’ = 4h + 6h = 10h

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA