• Câu hỏi:

    Trong hình thái giản đơn, ngẫu nhiên của giá trị “Ví dụ: 1m vải = 10 kg lúa” theo Mác thì: 1 mét vải đóng vai trò gì trong trao đổi?

    Lời giải tham khảo:

    1 mét vải đóng vai trò là hình thái biểu hiện tương đối của giá trị

 

 

CÂU HỎI KHÁC