YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa theo nghĩa hẹp là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa theo nghĩa hẹp là một cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản - nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA