• Câu hỏi:

    Lưu thông tư bản nhằm mục đích gì?

    Lời giải tham khảo:

    Mục đích của lưu thông tư bản là giá trị, hơn nữa giá trị tăng thêm.

 

 

CÂU HỎI KHÁC