YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển các hình thái giá trị trong nền kinh tề hàng hóa biểu hiện thông qua những hình thái cụ thể nào?

  Lời giải tham khảo:

  Sự phát triển của hình thái giá trị trong nền kinh tế hàng hóa được biểu hiện qua bốn hình thái cụ thể sau đây :

  • Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên
  • Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
  • Hình thái chung của giá trị
  • Hình thái tiền tệ
  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA