YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ba ngành sản xuất có sơ đồ cấu tạo tư bản như sau: Ngành cơ khí là 80c + 20v, ngành dệt là 70c + 30v, ngành da là 60c + 40v. Biết tỷ suất giá trị thặng dư là 100%, Nếu giá cả bằng giá trị thì tổng lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  Tỷ suất GTTD: m‘ = 100%

  Lợi nhuận ngành cơ khí: p = m = V = 20

  Lợi nhuận ngành dệt: p = 30

  Lợi nhuận ngành da: p = 40

  ⇒ Tổng lợi nhuận : 20 + 30 + 40 = 90

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA