• Câu hỏi:

    Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất và số lượng sức lao động sử dụng những tư liệu sản xuất đó trong quá trình sản xuất.

 

 

CÂU HỎI KHÁC