• Câu hỏi:

    Chức năng của tiền tệ là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán, phương tiện cất trữ, tiền tệ thế giới.

 

 

CÂU HỎI KHÁC