YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổng giá cả hàng hóa trong lưu thông (G) là 120 tỷ đồng, tổng giá cả hàng hóa bán chịu (GC) là 10 tỷ, tổng số tiền đến kỳ thanh toán (Ttt) là 70 tỷ, số tiền khấu trừ cho nhau (TK) là 20 tỷ, số lần lưu chuyển trung bình trong năm của tiền tệ là 20 vòng. Lượng tiền thực tế trong lưu thông là 14 tỷ đồng. Hỏi phải rút bớt lượng tiền mặt trong lưu thông ra bao nhiêu để xóa lạm phát?

  Lời giải tham khảo:

  Tổng số tiền cần thiết cho lưu thông G - (G+ TK) + Ttt/N =120 - (10+20)+70/20 =  8 (tỷ đồng)

  Số lượng tiền thừa phải rút bớt trong lưu thông để xoá lạm phát là  14 – 8 = 6 (tỷ đồng)

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA