YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Nếu khối lượng giá trị thặng dư không đổi thì quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào yếu tố nào?

    Lời giải tham khảo:

    Khối lượng giá trị thặng dư không đổi thì quy mô của tích luỹ tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư đó thành 2 quỹ: quỹ tích luỹ và quỹ tiêu dùng của nhà tư bản.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA