• Câu hỏi:

    Tập trung tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn.

 

 

CÂU HỎI KHÁC