AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba nhóm thợ thủ công cùng sản xuất một loại sản phẩm, nhóm thứ nhất hao phí cho một đơn vị sản phẩm là 3 giờ và làm ra 100 sản phẩm; nhóm thứ hai là 4 giờ và 200 sản phẩm; nhóm thứ ba là 5 giờ và 300 sản phẩm. Hỏi thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra một sản phẩm?

  Lời giải tham khảo:

  Áp dụng công thức

     [(3x100) + (4x200) + (5 x 300)] : (100+200+300) = 2600 : 600 = 4,333 giờ

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA