YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Thước đo lượng giá trị xã hội của hàng hoá được tính bằng yếu tố nào?

    Lời giải tham khảo:

    Thời gian lao động xã hội cần thiết (là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện bình thường của xã hội, tức là với một trình độ kĩ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA