• Câu hỏi:

    Giá cả sản xuất được tính như thế nào?

    Lời giải tham khảo:

    Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân. (giá cả sản xuất = k + p )

 

 

CÂU HỎI KHÁC